พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งวิเคราะห์โดยคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดำเนินการจัดทำโดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ พฤศจิกายน 2561 อ่านต่อ

รายงานสถานการณ์น้ำประจำวันได้แก่ สถานการณ์น้ำประจำวัน สถานการณ์น้ำรายลุ่มน้ำ ระดับน้ำจากกล้อง CCTV สถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา และการช่วยเหลืออุทกภัย-ภัยแล้ง เป็นต้น อ่านต่อ

การออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงระบบโทรมาตร และกล้อง CCTVศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ มีแผนการออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาระบบโทรมาตร และกล้อง CCTV เป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้ปกติ

การติดตามสถานการณ์น้ำแบบ Real Timeผ่านกล้องวงจรปิด CCTV ณ สถานีสะพานปรีดีธำรงค์ ต.หัวรอ จ.พระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำป่าสัก) เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อย่างใกล้ชิด อ่านต่อ

ประเภทพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่เกษตรน้ำฝนดำเนินการจัดทำโดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ สิงหาคม 2561 อ่านต่อ

แผนที่ประเทศไทยแสดงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งราย สทภ.1-11ดำเนินการจัดทำโดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ มิถุนายน 2560 อ่านต่อ

แนะนำศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ (ศูนย์เมขลา)

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ

จัดตั้งขึ้นพร้อมกับกรมทรัพยากรน้ำ ตามผลการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทาง มาตรการ รวมทั้งประสานงาน ในการป้องกัน และแก้ไขวิกฤติน้ำ

โดยมีศูนย์เมขลา ซึ่งเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นภายใต้โครงการที่ดำเนินการโดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้งและมลพิษทางน้ำ

ปัจจุบันศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ตั้งอยู่เลขที่ 180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ CCTV

ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพจากกล้อง CCTV ที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ถูกติดตั้งอยู่กระจายทั่วภูมิภาคของประเทศไทย สามารถใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำแบบ Realtime ได้ตลอด 24 ชม. [คลิกเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่]

ภาพ Real Time จากกล้อง CCTVดูทั้งหมด

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.