Thai Version
 
HomeNewsศปว. ทน. เดินหน้าจัดประชุมรับฟ...

News

ศปว. ทน. เดินหน้าจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส

last update : 31 May 2022 views : 97

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยได้รับเกียรติจาก นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) และแผนหลักการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งขอความร่วมมือ ประสานงาน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รับฟังปัญหา ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในพื้นที่
เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการดำเนินงานโครงการ ต่อไป

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.