• กรมทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการภัยที่เกี่ยวข้องกับน้ำ (Department of Water Resources and management of water-related disasters)

  Monday, 24 August 2015 12:53
 • การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและภัยแล้ง (Water resources management and drought)

  Monday, 24 August 2015 13:05
 • ข้าราชการระดับสูงจากกระทรวงทรัพยากรน้ำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เข้ารับฟังบรรยาย ณ ห้องปฎิบัติการศูนย์เมขลา

  Wednesday, 12 November 2014 03:12
 • เจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน ประเทศเนปาล จำนวน 16 คน เข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับการจัดการระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำ ณ ห้องปฎิบัติการศูนย์เมขลา

  Tuesday, 19 August 2014 04:00
ข้อมูลลุ่มน้ำ
ลุ่มน้ำในภาคเหนือ

1. ลุ่มน้ำปิง มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 33,898 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ล...

ลุ่มน้ำในภาคกลาง

1. ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีพื้นที่ลุ่มน้ำ 20,125 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ นครสว...

ลุ่มน้ำในภาคตะวันออก

1. ลุ่มน้ำปราจีนบุรี มีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งสิ้น 9,821 ตร.กม. ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก...

ลุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ลุ่มน้ำโขง เป็นลุ่มน้ำระหว่างประเทศ มีพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งสิ้น 795,000 ตร.กม...

More in: ข้อมูลลุ่มน้ำแต่ละภาค

องค์ความรู้
หมวดรายงานสถานการณ์น้ำ 24 ชม.
หมวดรายงานสถานการณ์น้ำรายวัน
หมวดรายงานสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์