water4.jpg
# Article Title Hits
1 ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำ ภาคกลาง 3545
2 ปริมาณน้ำท่าที่สถานีดัชนี ภาคกลาง 3846
3 ปริมาณน้ำฝน ภาคกลาง 5185
4 ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำ ภาคใต้ 3751
5 ปริมาณน้ำฝน ภาคใต้ 7336
6 ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำ ภาคตะวันออก 4014
7 ปริมาณน้ำฝน ภาคตะวันออก 5800
8 ปริมาณน้ำเก็บกักในอ่างเก็บน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3979
9 ปริมาณน้ำฝน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6139
10 ปริมาณน้ำเก็บกักในอางเก็บน้ำภาคเหนือ 3124
11 ปริมาณน้ำท่าที่สถานีดัชนี ภาคเหนือ 3223
12 ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง ภาคเหนือ 3188
13 ปริมาณน้ำฝน ภาคเหนือ 5508
14 โครงการพัฒนาแหล่งน้า 5033
15 การขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ 5629
16 สรุปปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ 3911
17 สรุปปริมาณน้ำฝนทั่วประเทศ 7320