center

พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย รวบรวมจากกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจัดทำเมื่อปี 2548 เป็นการจัดทำครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ
ลักษณะข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลในระบบ GIS แสดงดังรูป