Thai Version
 
HomeNewsศปว. ร่วมกับ สทภ.8 ลงพื้นที่โค...

News

ศปว. ร่วมกับ สทภ.8 ลงพื้นที่โครงการ “พรุควนเคร็ง” จ.พัทลุง พร้อมเสนอข้อปฏิบัติการป้องกันน้ำท่วม-น้ำแล้ง

last update : 18 June 2021 views : 173

       วันที่ 17 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมแพรทอง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ พร้อมด้วยนายคุณพจน์ บัวโทน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและมาตรการ และนายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา ร่วมกับผู้แทน สทภ. 8 และผู้เชี่ยวชาญ บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าพบนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนางสิริมณี ชุมเรียง ผอ. ทสจ. จังหวัดพัทลุง เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการศึกษาความเหมาะสม สํารวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเสนอแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ของ สทภ.8 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2564
       โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีความถูกต้อง เรียบร้อย โดยให้ความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนและการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับการเตือนภัยน้ำท่วมน้ำแล้งในพื้นที่

Gallery Download Document
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.