Thai Version
 
HomeAbout usOrganization Structures

About us

Organization Structures

The Water Analysis and Assessment Division contains General Administration Subdivision, Plan and Measures Subdivision, Information Development Subdivision, Flood Operation Coordination Subdivision, Drought Operation Coordination Subdivision, Water Operation Center, Planning and Evaluation Subdivision, and Section. The role and responsibilities of each section are as follows:

General Administration Subdivision

 • งานธุรการ งานสารบรรณ
 • งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
 • งานด้านบุคลากร
 • ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Plan and Measures Subdivision

 • รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลปฐมภูมิของสาเหตุการเกิดภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 • เสนอแนะแนวทาง มาตรการ แผนปฏิบัติการ วิธีการและงบประมาณ เพื่อการแก้ไขภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทาน ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Information Development Subdivision

 • ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบบูรณาการข้อมูลด้านน้ำ
 • ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบตรวจวัด ระบบติดตาม ระบบคาดการณ์และระบบเฝ้าระวัง เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 • ติดตาม ควบคุม และจัดสรรน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน รวมถึงการประสานงานและบูรณาการด้านข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำพื้นที่นอกเขตชลประทาน รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Flood Operation Coordination Subdivision

 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยภาวะน้ำท่วมพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 • พัฒนา ประยุกต์ใช้งาน และวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อการคาดการณ์ การบริหารจัดการ การป้องกัน และการเตือนภัยด้านภาวะน้ำท่วมในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 • ประสาน บูรณาการ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤตน้ำพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Drought Operation Coordination Subdivision

 • ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยภาวะน้ำแล้งพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 • พัฒนา ประยุกต์ใช้งาน และวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านทรัพยากรน้ำ เพื่อการคาดการณ์ การบริหารจัดการ การป้องกัน และการเตือนภัยด้านภาวะน้ำแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 • ประสาน บูรณาการ และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินสถานการณ์น้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาภาวะวิกฤตน้ำพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Water Operation Center

 • ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ สมดุลน้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 • บูรณาการผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านน้ำ ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 • ติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำ รวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
 • ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมของกรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Planning and Evaluation Subdivision

 • ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมแผนงานโครงการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของกอง
 • ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทำรายงานของกอง
 • ให้บริการ สนับสนุนข้อมูล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.