English Version
 
หน้าแรกเกี่ยวกับเราโครงสร้างองค์กร

เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างองค์กร

การบริหารราชการภายในของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ ส่วนอำนวยการ ส่วนวางแผนและมาตรการ ส่วนวิจัยและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ ส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ ส่วนประสานการปฏิบัติงาน ส่วนแผนงานและประเมินผล และศูนย์เมขลา โดยแต่ละส่วนงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

ส่วนอำนวยการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่างๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนวางแผนและมาตรการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลปฐมภูมิของสาเหตุการเกิดภัยวิกฤตทางน้ำ การวางแผน เสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อป้องกันและบรรเทาวิกฤตน้ำทั้งด้านภัยน้ำท่วมภัยแล้ง และมลพิษทางน้ำ กำหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว รวมถึงการปรับสภาพความเป็นอยู่ให้เหมาะสมในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนวิจัยและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแบบจำลอง เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน เตือนภัย รวมทั้งเสนอมาตรการ แนวทาง วิธีการในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และมลพิษทางน้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัญหาและคุณสมบัติของแหล่งน้ำ ประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำ เพื่อกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำ เสนอแนะแนวทางมาตรการในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ รวมถึงประสาน ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นในการเฝ้าระวัง ติดตามดูแลคุณภาพน้ำ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนประสานการปฏิบัติงาน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสานงานเพื่อนำแผนและมาตรการไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำทั้งน้ำแล้ง น้ำท่วม และมลพิษทางน้ำ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนวทางการแก้ไขไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขวิกฤตน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนแผนงานและประเมินผล

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการประสานการจัดทำข้อเสนอแนะแนวทาง แผนแม่บท มาตรการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ จัดทำแผนงานโครงการงบประมาณของสำนัก การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงการจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์เมขลา

มีหน้าที่เป็นศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาอุทกภัย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้ง และมลพิษทางน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.