หน้าแรกเกี่ยวกับเราโครงสร้างองค์กร

เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างองค์กร

การบริหารราชการภายในของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ได้แก่ ส่วนประสานการปฏิบัติงาน ส่วนวิชาการ ส่วนวางแผนและมาตรการ ส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและศูนย์เมขลา โดยแต่ละส่วนงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ

 • ศึกษา วิเคราะห์แผน และมาตรการที่ใช้ในการป้องกันแก้ไขวิกฤติน้ำท่วมในเขตพื้นที่เฉพาะซึ่งเกี่ยวเนื่องกับชุมชน
 • ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอื่นในการจัดทำแผนและมาตรการในการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเฉพาะแห่ง
 • ประสานการจัดทำแผนแม่บทในการควบคุมคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักและติดตามสถานการณ์เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขในกรณีที่คุณภาพน้ำเกิดภาวะวิกฤติ
 • จัดทำรายงานสถานการณ์และสภาพคุณภาพน้ำของแม่น้ำสายสำคัญในทุกรอบปี

ส่วนวางแผนและมาตรการ

 • ศึกษา วิเคราะห์หาข้อมูลปฐมภูมิของสาเหตุการเกิดภัยวิกฤติทางน้ำให้แต่ละกลุ่มพื้นที่ครอบคลุมทุกลุ่มน้ำของประเทศไทย
 • ศึกษา วิเคราะห์และวางแผนหาแนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยวิกฤติทางน้ำ ทั้งทางด้านน้ำท่วมและภัยแล้ง
 • ศึกษา กำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติในระหว่างเกิดภัยวิกฤติทางน้ำและหลังภัยวิกฤติทางน้ำ
 • ศึกษาและวางแผน กำหนดระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย สำหรับลุ่มน้ำต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสม
 • ศึกษาและวางแผนเพื่อหาแนวทางปรับสภาพความเป็นอยู่ให้เหมาะสมในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากอย่างเป็นรูปธรรม
 • ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาและวางแผนเพื่อหามาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบทั้งในระยะสั้น ปานกลางและระยะยาว

ส่วนประสานการปฏิบัติงาน

 • ประสานงาน รวบรวมข้อมูล เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุการเกิดอุทกภัย ภัยแล้ง จากหน่วยราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรประชาชน
 • ช่วยประสานในปัญหาข้อขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก่หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรในระดับต่างๆ เพื่อนำแผนและมาตรการไปสู่การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขวิกฤติน้ำ
 • ประสานงานในพื้นที่ที่มีปัญหา เพื่อให้คำปรึกษาถึงแนวทางการแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลไปสู่การปฏิบัติ ในการป้องกันและแก้ไขวิกฤติน้ำอย่างเป็นรูปธรรม
 • ช่วยประสานงานเรื่องปัญหาน้ำเสีย โดยการหาข้อมูลในพื้นที่และส่วนราชการ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ส่วนวิจัยและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ

 • รวบรวม ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิกฤติน้ำ ทั้งในภาพรวมและลุ่มน้ำ
 • ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในกรมทรัพยากรน้ำเพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการและแผนแม่บท เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ
 • ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการในการจัดสร้างระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางน้ำ
 • ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหาให้แก่พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก
 • ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกเพื่อหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำ

ส่วนแผนงานและประเมินผล

 • พิจารณา เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่หัวหน้าหน่วยงานเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบบริหารภายในหน่วยงาน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงาน การปรับกลไกวิธีการบริหารราชการ วิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงานให้สอดคล้อง และเป็นไปแนวทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวง ยุทธศาสาตร์กรม
 • จัดวาง/พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการแผนงาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน รวมถึงการประสาน ติดตามประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ แผนงาน และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 • ประสานและจัดทำแผนงาน/โครงการของสำนักงาน ศูนย์ โดยบูรณาการแผนงาน โครงการของทุกส่วน/ฝ่าย ให้เป็นแผนเดียวกัน
 • ประสานและการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการ แผนงานและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนอำนวยการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไปของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้


 • หมวดงานธุรการทั่วไป มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานธุรการทั่วไป เช่น ร่างหนังสือโต้ตอบ คำสั่งเบ็ดเตล็ดต่างๆ ดำเนินงานการเงิน บัญชีและพัสดุของศูนย์ฯ รวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อจัดทำเอกสารของศูนย์ฯ เวียนมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ คำสั่งและเรื่องต่างๆ ให้ผู้บริหารสูงสุดได้รับทราบ และให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หมวดรับและส่งเอกสาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรับส่งเอกสาร แยกประเภท พิจารณาและนำเสนอเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนและส่งเอกสาร ควบคุมการเดินทางของหนังสือ เก็บ ค้น และทำลายเอกสารของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรับเข้า ส่งออก รวมถึงการรับและส่งเอกสารระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 • หมวดบันทึกข้อมูล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิมพ์หนังสือราชการ เอกสาร ข้อมูลสถิติ จัดทำสำเนาหนังสือและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.