English Version
 
หน้าแรกองค์ความรู้ข้อมูลลุ่มน้ำ

องค์ความรู้

ข้อมูลลุ่มน้ำ

22 ลุ่มน้ำ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564

 1. 01ลุ่มน้ำสาละวิน
 2. 02ลุ่มน้ำโขงเหนือ
 3. 03ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. 04ลุ่มน้ำชี
 5. 05ลุ่มน้ำมูล
 6. 06ลุ่มน้ำปิง
 7. 07ลุ่มน้ำวัง
 8. 08ลุ่มน้ำยม
 9. 09ลุ่มน้ำน่าน
 10. 10ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 11. 11ลุ่มน้ำสะแกกรัง
 12. 12ลุ่มน้ำป่าสัก
 13. 13ลุ่มน้ำท่าจีน
 14. 14ลุ่มน้ำแม่กลอง
 15. 15ลุ่มน้ำบางปะกง
 16. 16ลุ่มน้ำโตนเลสาป
 17. 17ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
 18. 18ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
 19. 19ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน
 20. 20ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
 21. 21ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
 22. 22ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.