English Version
 
หน้าแรกเกี่ยวกับเราวิสัยทัศน์และพันธกิจ

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

องค์กรเฝ้าระวัง ป้องกัน และเตือนภัยจากวิกฤติน้ำ


เป้าประสงค์

“ ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินจากภัยพิบัติทางน้ำ ”


กลยุทธ์

  • พัฒนาระบบติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในลุ่มน้ำสาขา
  • พัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ลุ่มน้ำเสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซาก แผนที่เสี่ยงภัยแล้ง และลุ่มน้ำเสี่ยงภัยแล้งซ้ำซาก
  • พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล และการสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ
  • พัฒนาองค์ความรู้และการจัดการภัยพิบัติทางน้ำ
  • สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
  • ปรับปรุงค่าตอบแทนให้ตรงกับการปฏิบัติงานจริง
  • พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังติดตามภัยพิบัติทางน้ำอย่างสม่ำเสมอ และมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
  • บูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการภัยพิบัติทางน้ำกับทุกภาคส่วน รวมทั้งในระดับประชาคมอาเซียน
  • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการภัยพิบัติทางน้ำ ในระดับพื้นที่และระดับลุ่มน้ำ

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.