English Version
 
หน้าแรกเกี่ยวกับเราประวัติความเป็นมา

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ จัดตั้งขึ้นพร้อมกับกรมทรัพยากรน้ำ ตามผลการปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 มีหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทาง มาตรการ รวมทั้งประสานงานในการป้องกันและแก้ไขวิกฤติน้ำ โดยมีศูนย์เมขลา ซึ่งเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นภายใต้โครงการที่ดำเนินการโดยกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ เป็นศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำ ทั้งน้ำท่วม น้ำแล้งและมลพิษทางน้ำ

ปัจจุบันกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ ตั้งอยู่ เลขที่ 180/3 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
E-mail : mekhala@dwr.mail.go.th


วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยเกี่ยวกับน้ำ
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกำหนดแผนงาน มาตรการป้องกันแก้ไขและบรรเทาภัยในช่วงวิกฤติน้ำ
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแจ้งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ให้แก่ผู้ที่จะนำไปใช้งานต่อไป
  • เพื่อเป็นศูนย์กลางในแจ้งและเตือนภัย ให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.