Thai Version
 
HomeNewsทน.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกั...

News

ทน.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564

last update : 16 July 2021 views : 228

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการจัดทำชั้นข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมแบบ Video Conference (Google Meet) พร้อมผู้แทนศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สทอภ.อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ. เป็นประธานการประชุม

โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวาระเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง ได้แก่
1) แนวทางการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านขอบเขตการปกครองในระดับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล
2) การบูรณาการแผนงานและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ
3) การเชื่อมโยงและสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศเข้าสู่ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ
4) การนำเข้าข้อมูลภูมิสารสนเทศขึ้นระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ

Gallery Download Document
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.