Thai Version
 
HomeNewsศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดการปร...

News

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

last update : 26 November 2021 views : 216

       วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เวที ครอบคลุมพื้นที่รอบพรุโต๊ะแดง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างแผนผังกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติพรุโต๊ะแดง รวมทั้งรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในพื้นที่

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.