hobi188

" />
Thai Version
 
HomeNewsศปว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซั...

News

ศปว. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผลข้อมูล และการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 1)

last update : 10 March 2022 views : 212

      วันที่ 9 มีนาคม 2565 กรมทรัพยากรน้ำ โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผลข้อมูล และการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 1) ณ โรงแรมเดอะพรรณราย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี

      โดยมีนายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 และอาสาสมัครประชาชนในพื้นที่ จำนวน 15 แหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย และอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ฯ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนแนวทาง วิธีการปฏิบัติงาน ให้กับอาสาสมัครประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก และเครือข่ายการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ

      ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกัน Workshop เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ที่พบในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไขและปรับปรุง และประเด็นที่ต้องการให้กรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนช่วยเหลือเพิ่มเติม

 

 

hobi188

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.