nusa188

" />
Thai Version
 
HomeNewsการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม...

News

การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรายงานผลข้อมูลและการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 2)

last update : 11 March 2022 views : 252

วันที่ 10 มีนาคม 2565 กรมทรัพยากรน้ำ โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผลข้อมูลและการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 (กลุ่มที่ 2) ณ โรงแรมดุสิต จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีนายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 อาสาสมัครประชาชนในพื้นที่ จ.สกลนคร จ.นครพนม และ จ.บึงกาฬ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและการมีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กและเครือข่ายการเฝ้าระวัง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันสนทนาปัญหาที่พบในแหล่งน้ำ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง รวมถึงประเด็นที่ต้องการให้ทางกรมทรัพยากรน้ำเข้ามาช่วยเหลือ

 

 

nusa188

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.