koko303

" />
Thai Version
 
HomeNewsการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม...

News

การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรายงานผลข้อมูลและการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก ครั้งที่ 3 (กลุ่มที่ 1)

last update : 24 March 2022 views : 360

       วันที่ 23 มีนาคม 2565 กรมทรัพยากรน้ำ โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผลข้อมูลและการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ครั้งที่ 3 (กลุ่มที่ 1) ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีนายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นประธานการประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 อาสาสมัครประชาชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จ.ชัยภูมิ จ.มหาสารคาม และ จ.กาฬสินธุ์
       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนแนวทาง วิธีการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและการมีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กและเครือข่ายการเฝ้าระวัง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันสนทนาปัญหาที่พบในแหล่งน้ำ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง รวมถึงประเด็นที่ต้องการให้ทางกรมทรัพยากรน้ำเข้ามาช่วยเหลือ

 

 

koko303

Gallery Download Document
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.