megawin

" />
Thai Version
 
HomeNewsการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม...

News

การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรายงานผลข้อมูลและการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก ครั้งที่ 4 (พื้นที่ สทภ.5และสทภ.11)

last update : 5 April 2022 views : 219

                   วันที่ 5 เมษายน 2565 กรมทรัพยากรน้ำ โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผลข้อมูลและการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ครั้งที่ 4 (พื้นที่ สทภ.5 และ สทภ.11) ณ โรงแรมบุรีเทล จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีนายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 และผู้เข้าร่วมประชุมจาก สทภ.5 และ สทภ.11 อาสาสมัครประชาชนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.ศรีสะเกษ จ.อุบลราชธานี จ.อำนาจเจริญ และ จ.ยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและการมีส่วนร่วม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กและเครือข่ายการเฝ้าระวัง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันสนทนาปัญหาที่พบในแหล่งน้ำ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง รวมถึงประเด็นที่ต้องการให้ทาง
กรมทรัพยากรน้ำเข้ามาช่วยเหลือ

 

 

megawin

Gallery Download Document
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.