slot pulsa tanpa potongan

" />
Thai Version
 
HomeNewsการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อม...

News

การประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการรายงานผลข้อมูลและการบำรุงรักษาระบบตรวจวัด ปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ครั้งที่ 5 (กลุ่มที่ 2) ในพื้นที่ สทภ.7

last update : 27 April 2022 views : 314

วันที่ 26 เมษายน 2565 กรมทรัพยากรน้ำ โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผลข้อมูลและการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ครั้งที่ 5 กลุ่มที่ 2 (พื้นที่ สทภ.7) ณ โรงแรมเอเชีย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีนายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 อาสาสมัครประชาชนในพื้นที่ จ.เพชรบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.กาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ทบทวนแนวทาง/วิธีการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครประชาชนในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและการมีส่วนร่วม
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็กและเครือข่ายการเฝ้าระวัง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันสนทนาปัญหาที่พบในแหล่งน้ำ แนวทางการแก้ไขและปรับปรุง รวมถึงประเด็นที่ต้องการให้ทางกรมทรัพยากรน้ำเข้ามาช่วยเหลือ

 

 

slot pulsa tanpa potongan

Gallery Download Document
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.