วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายคุณพจน์ บัวโทน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและมาตรการ ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จัดการประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ณ ห้องประชุมโรงแรม The Win Hotel อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจากนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบของโครงการดังกล่าว ไปใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการดำเนินงานโครงการต่อไป

" />
Thai Version
 
HomeNewsการประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจ...

News

การประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ณ ห้องประชุมโรงแรม The Win Hotel อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

last update : 17 May 2022 views : 127

              วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายคุณพจน์ บัวโทน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและมาตรการ ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จัดการประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ณ ห้องประชุมโรงแรม The Win Hotel อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับเกียรติจากนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบของโครงการดังกล่าว ไปใช้ในการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการดำเนินงานโครงการต่อไป

Gallery Download Document
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.