Thai Version
 
HomeNewsศปว. ลงพื้นที่ “นครศรีธรรมราช”...

News

ศปว. ลงพื้นที่ “นครศรีธรรมราช” นำเสนอผลการศึกษาและแผนงาน “พรุควนเคร็ง” และรับฟังนโยบายระดับจังหวัด

last update : 8 June 2022 views : 110

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับ และกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมะสมสำรวจออกแบบพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์)/รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายสนั่น สนธิเมือง)/ และผู้แทน ส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและแผนงานโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่พรุควนเคร็งจังหวัดนครศรีธรรมราช และขอรับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปากพนัง ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ให้ข้อเสนอแนะและให้นโยบายที่สำคัญในการที่จะพัฒนาและปรับผลการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ต่อไป

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.