Thai Version
 
HomeNews ศปว. จัดประชุมประชาสัมพันธ...

News

ศปว. จัดประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง

last update : 6 July 2022 views : 463

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ นายธนากร แสนวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงาน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) ณ ห้องพรรณศิริ โรงแรมพรรณราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจากนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ สามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบของโครงการ ไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.