Thai Version
 
HomeNewsทน.ศปว. คณะกรรมการตรวจรับฯลงพื...

News

ทน.ศปว. คณะกรรมการตรวจรับฯลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสนาม โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ ติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอบางสะพาน)

last update : 9 July 2022 views : 517

วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565 นายคุณพจน์ บัวโทน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและมาตรการ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (จังหวัดนครศรีธรรมราชและอำเภอบางสะพาน) ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีสนาม โครงสร้างพื้นฐาน การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือสถานีตรวจวัดสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ พร้อมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 5/2565 เพื่อพิจารณารายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 และการตรวจรับงานงวดที่ 3

Gallery Download Document
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.