ümraniye escort อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
       โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอ แผนหลักการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ และรูปแบบของโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งผ่านการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในพื้นที่

bakırköy escort

" />
Thai Version
 
HomeNewsศปว. จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงก...

News

ศปว. จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส

last update : 17 August 2022 views : 353

       วันที่ 16 สิงหาคม 2565 กรมทรัพยากรน้ำ นำโดย นายนิพนธ์ จำนงศิริศักดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล ümraniye escort อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
       โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอ แผนหลักการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ และรูปแบบของโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งผ่านการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในพื้นที่

bakırköy escort

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.