Thai Version
 
HomeNewsศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดฝึกอบ...

News

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดฝึกอบรมและปฏิบัติงานร่วม โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

last update : 6 September 2022 views : 2474

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมและปฏิบัติงานร่วม โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ.2565 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ สวพ. สอน. สพน. และ ศปว. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ วิธีการใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัด และเครื่องมือสำรวจต่างๆ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานตามความเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนการใช้งาน ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.