Thai Version
 
HomeNewsกวป. ลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบตร...

News

กวป. ลงพื้นที่บำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

last update : 18 January 2024 views : 706

วันที่ 8-12 มกราคม 2567 นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ  ลงพื้นที่แหล่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับอาสาสมัครประชาชนในพื้นที่ที่เป็นตัวแทนอ่านค่าระดับน้ำเพื่อรายงานข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ รวมทั้งสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีข้อมูลเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลและทราบถึงปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่ สามารถนำไปใช้ในการวางแผน บริหารจัดการ ป้องกันและแก้ไขบรรเทาภาวะวิกฤติด้านทรัพยากรน้ำ

Gallery
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.