Thai Version
 
HomeNewsการลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ บ...

News

การลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีโทรมาตร และกล้อง CCTV ในพื้นที่ สทภ.2 และ สทภ.7

last update : 7 June 2019 views : 2881

เมื่อวันที่ 27 -31 พฤษภาคม 2562 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรและสถานีกล้อง CCTV ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 9 สถานี เพื่อให้มีความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำประจำปี พ.ศ. 2562 จากผลการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าสามารถใช้งานได้ปกติทุกสถานี

Gallery Download Document
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.