Thai Version
 
HomeNewsการลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงรัก...

News

การลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรและกล้อง CCTV ในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล

last update : 13 June 2019 views : 3076

วันที่ 10 -12 มิถุนายน 2562 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ลงพื้นที่ตรวจสอบ บำรุงรักษา สถานีโทรมาตรและกล้อง CCTV ในพื้นที่ลุ่มน้ำมูล จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ เพื่อให้ระบบมีความพร้อมในการใช้งาน และใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์น้ำประจำปี พ.ศ. 2562

Gallery Download Document
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.