Thai Version
 
HomeNewsการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแ...

News

การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

last update : 15 November 2019

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 134 ถึง 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กทม. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีนายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำของประเทศ แผนการจัดสรรน้ำ และแผนการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร/โรคพืชและศัตรูพืชระบาด/การให้ความช่วยเหลือ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 รวมทั้งพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยมีผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ และผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการฯ ด้วย

Gallery Download Document
Top
Copyright © 2016 Water Crisis Prevention Center mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.