English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมพิจารณาเกณฑ์การคัดเลื...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งน้ำและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ 2563

อัพเดต : 29 พฤษภาคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ นายคุณพจน์ บัวโทน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและมาตรการ นายยิ่งยง ลิคะสิริ ผู้อำนวยการส่วนป้องกันพื้นที่เฉพาะ พร้อมด้วยกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกแหล่งน้ำและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่พัฒนาโดยกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
(3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โดยการดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประเมินศักยภาพ และพัฒนาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถทราบถึงข้อมูลปริมาณน้ำที่แท้จริงในแหล่งน้ำของแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ติดตาม วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ รวมทั้งใช้ในการวางแผนการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.