English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดประชุ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน

อัพเดต : 19 กันยายน 2563

วันที่ 17-18 กันยายน 2563 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ มอบหมายให้ นายคุณพจน์ บัวโทน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและมาตรการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียด โครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำแม่กลองและสาละวิน) ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ห้องประชุมอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบของโครงการดังกล่าว ไปใช้ในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการดำเนินงานโครงการต่อไป

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.