English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมหารือการขับเคลื่อนโคร...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส

อัพเดต : 5 พฤษภาคม 2564 ดู : 272

     นายจำนัล เหมือนดำ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพพื้นที่ และพลเอกวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานเสริมสร้างพหุวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย พลโทธนะ เชียงทอง พลโทอำนาจ นาคศรี นายธนาธิป พรหมชื่น ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พลตรีสมชาย โปณะทอง รองหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนหน้า และพันเอกชัยวัฒน์ คำน่าน ฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ และพิธีถวายโพน (กลอง) แด่พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส/เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา
     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดประชุมชลธารา โดยมี พระเทพศีลวิสุทธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส/ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอนิรุทธ บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี นายกิตติศักดิ์ ใจดี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ/ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และตัวแทนภาคประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง
     สรุปผลการประชุมที่สำคัญดังนี้ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ ได้บรรยายสรุปโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี
     วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดทำรายงานแผนหลัก จัดทำรายงานศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบ ของโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุโต๊ะแดง ให้มีความสมดุลและยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ห้วงระยะเวลาดำเนินงาน 360 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 64 – 19 ก.พ.65 พื้นที่ดำเนินการโครงการเป็นพื้นที่ประสบปัญหาเสี่ยงต่อภัยพิบัติ เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดไฟป่า ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางนรา และพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโกลก มีเนื้อที่ประมาณ 2,347.98 ตารางกิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ 10 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอยี่งอ อำเภอระแงะ อำเภอตากใบ อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอจะแนะ อำเภอสุไหงปาดี อำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอแว้ง และอำเภอสุคิริน
     ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ ได้แก่
     1. จัดทำคู่มือด้านการบริหารจัดการพื้นที่พรุโต๊ะแดง
     2. การจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และพจนานุกรมข้อมูล
     3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการฝึกอบรมการใช้งาน
     4. การจัดทำวีดิทัศน์ สำหรับนำเสนอผู้บริหาร การประชาสัมพันธ์โครงการ และการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ
     ทั้งนี้ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารจัดการประชาชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่พรุโต๊ะแดง ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต แผนการดำเนินการต่อไปของโครงการ จะขับเคลื่อนโครงการตามแผนงานที่ได้วางไว้ และจะเรียนเชิญผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเข้าร่วมสังเกตการประชุมในระหว่างการดำเนินการโครงการครั้ง ต่อไป

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.