English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศปว. ประชุมคณะทำงานด้านการจัดก...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ครั้งที่ 1/2564

อัพเดต : 9 กรกฎาคม 2564 ดู : 352

       วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ได้จัดการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ZOOM โดยมีนายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ำ โดยที่ประชุมได้เสนอเรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำ ที่ 77/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานย่อยขับเคลื่อนภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และเรื่องพิจารณา ได้แก่ การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และปี 2566 - 2570 ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
       ทั้งนี้ที่ประชุมขอให้คณะทำงานฯ จัดส่งแผนปฎิบัติการฯ ให้ฝ่ายเลขาฯ เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ำตามกำหนดต่อไป

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.