English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำ โดยศูนย์ป้องกัน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำ โดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (พรุโต๊ะแดง)

อัพเดต : 10 กันยายน 2564 ดู : 827

       วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 กรมทรัพยากรน้ำโดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดการประชุมปฐมนิเทศโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบพรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมปฐมนิเทศโครงการดังกล่าว พร้อมทั้ง นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมปฐมนิเทศโครงการในครั้งนี้ 1. เพื่อนำเสนอเหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ในการศึกษาความเหมาะสมของ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุโต๊ะแดง รวมถึงแผนงานการดำเนินโครงการ 2. เพื่อขอความร่วมมือในการประสานงานและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบ 3. เพื่อรับฟังปัญหาข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานศึกษาและการพัฒนาโครงการ
       นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ยังกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า ป่าพรุโต๊ะแดง เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (พรุโต๊ะแดง) จังหวัดนราธิวาส ครอบคลุมพื้นที่อ้างอิงตามทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสําคัญระดับนานาชาติของประเทศไทย (สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม, 2542) และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศเป็นลำดับที่ 1102 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 กรมทรัพยากรน้ำ โดย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จึงได้ดำเนินการศึกษารูปแบบแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม โดยประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีน้อยที่สุดหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติการที่กำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาขออนุญาตดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาโครงการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป อีกทางจัดลำดับความสำคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความสมดุลยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำต่อไป โดยมีผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการดังกล่าว ณ ห้องศูนย์เมขลา ชั้น 11 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ผ่าน VDO conference

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.