English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดการปร...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

อัพเดต : 26 พฤศจิกายน 2564 ดู : 461

       วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2564 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 เวที ครอบคลุมพื้นที่รอบพรุโต๊ะแดง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส อำเภอเจาะไอร้อง อำเภอสุไหงปาดี อำเภอตากใบ และอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างแผนผังกรอบแนวคิด (Conceptual Plan) เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติพรุโต๊ะแดง รวมทั้งรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาประกอบการดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในพื้นที่

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.