พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจากการปลูกข้าวในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ระดับตำบล ก.พ. 65 (Map, Shp, Excel)
ขนาดไฟล์ : 45.85 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-02-15 10:26:45 โหลด : 208
สมดุลน้ำฤดูแล้ง (นารอบที่ 2) เดือนพฤศจิกายน 2564 - เมษายน 2565 (Map, Shapfile, Excel, Pdf)
ขนาดไฟล์ : 23.13 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-12 14:32:12 โหลด : 242
สมดุลน้ำฤดูแล้ง เดือนพฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562 (Shapfile, Excel)
ขนาดไฟล์ : 19.82 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-09-19 16:06:32 โหลด : 263
พื้นที่เพาะปลูก และความต้องการใช้น้ำ นอกเขตชลประทาน พ.ค.-ต.ค. 2561 (Shapfile, Excel, PDF)
ขนาดไฟล์ : 8.15 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-03-12 10:56:15 โหลด : 324
การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (Map, Shapfile, PPT)
ขนาดไฟล์ : 162.07 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-09-19 15:59:25 โหลด : 237
! ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ / หน้าที่ : 1