พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งวิเคราะห์โดยคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Shapfile, Excel, MAP)
ขนาดไฟล์ : 46.42 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-09-19 16:07:19 ดู : 0
สมดุลน้ำฤดูแล้ง เดือนพฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562 (Shapfile, Excel)
ขนาดไฟล์ : 19.82 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-09-19 16:06:32 ดู : 0
พื้นที่เพาะปลูก และความต้องการใช้น้ำ นอกเขตชลประทาน (Shapfile, Excel, PDF)
ขนาดไฟล์ : 8.15 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-09-19 16:05:54 ดู : 0
การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (Map, Shapfile, PPT)
ขนาดไฟล์ : 162.07 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-09-19 15:59:25 ดู : 0
การบริหารจัดการภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2561 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 (Shapfile, PPT)
ขนาดไฟล์ : 13.29 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-09-19 16:04:52 ดู : 0
! ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ / หน้าที่ : 1