สมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ระดับตำบล ต.ค. 66 - มี.ค. 67 (Shp, Map)
ขนาดไฟล์ : 47.08 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-10-18 14:33:54 โหลด : 186
สมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ระดับตำบล ก.ย. 66 - ก.พ. 67 (Shp, Map)
ขนาดไฟล์ : 8.54 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-10-18 14:21:57 โหลด : 88
สมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ระดับตำบล ส.ค. 66 - ม.ค. 67 (Shp, Map)
ขนาดไฟล์ : 26.00 KB
อัพเดตล่าสุด : 2023-09-09 14:13:06 โหลด : 179
สมดุลน้ำรายตำบลในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ระดับตำบล พ.ค. - ต.ค. 66 (Shp, Map)
ขนาดไฟล์ : 72.60 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-05-16 14:38:52 โหลด : 426
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจากการปลูกข้าวในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ระดับตำบล ต.ค. 65 (Map, Shp, Excel)
ขนาดไฟล์ : 48.81 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-12-19 15:04:48 โหลด : 238
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจากการปลูกข้าวในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ระดับตำบล ก.พ. 65 (Map, Shp, Excel)
ขนาดไฟล์ : 45.85 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-02-15 10:26:45 โหลด : 388
สมดุลน้ำฤดูแล้ง (นารอบที่ 2) เดือนพฤศจิกายน 2564 - เมษายน 2565 (Map, Shapfile, Excel, Pdf)
ขนาดไฟล์ : 23.13 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-12 14:32:12 โหลด : 428
สมดุลน้ำฤดูแล้ง เดือนพฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562 (Shapfile, Excel)
ขนาดไฟล์ : 19.82 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-09-19 16:06:32 โหลด : 439
พื้นที่เพาะปลูก และความต้องการใช้น้ำ นอกเขตชลประทาน พ.ค.-ต.ค. 2561 (Shapfile, Excel, PDF)
ขนาดไฟล์ : 8.15 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-03-12 10:56:15 โหลด : 649
การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (Map, Shapfile, PPT)
ขนาดไฟล์ : 84.83 KB
อัพเดตล่าสุด : 2023-06-20 18:53:02 โหลด : 459
! ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ / หน้าที่ : 1