พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจากการปลูกข้าวในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ระดับตำบล ต.ค. 65 (Map, Shp, Excel)
ขนาดไฟล์ : 48.81 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-12-19 15:04:48 โหลด : 86
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจากการปลูกข้าวในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ระดับตำบล ก.พ. 65 (Map, Shp, Excel)
ขนาดไฟล์ : 45.85 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-02-15 10:26:45 โหลด : 272
สมดุลน้ำฤดูแล้ง (นารอบที่ 2) เดือนพฤศจิกายน 2564 - เมษายน 2565 (Map, Shapfile, Excel, Pdf)
ขนาดไฟล์ : 23.13 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-12 14:32:12 โหลด : 314
สมดุลน้ำฤดูแล้ง เดือนพฤศจิกายน 2561 - เมษายน 2562 (Shapfile, Excel)
ขนาดไฟล์ : 19.82 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-09-19 16:06:32 โหลด : 319
พื้นที่เพาะปลูก และความต้องการใช้น้ำ นอกเขตชลประทาน พ.ค.-ต.ค. 2561 (Shapfile, Excel, PDF)
ขนาดไฟล์ : 8.15 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-03-12 10:56:15 โหลด : 390
การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งรายอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (Map, Shapfile, PPT)
ขนาดไฟล์ : 173.72 KB
อัพเดตล่าสุด : 2023-03-05 04:56:31 โหลด : 298
! ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ / หน้าที่ : 1