ลำดับ วันที่ ชื่อสถานี สถานที่ติดตั้ง ระดับน้ำ (ม.รทก.) สถานการณ์ ดูระดับน้ำย้อนหลัง
ไม่มีข้อมูล!
! หมายเหตุ : N/A คือ ไม่สามารถอ่านค่าระดับน้ำจากไม้วัดระดับได้