รายงานพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2563 (Pdf)
ขนาดไฟล์ : 23.04 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 16:17:05 โหลด : 1015
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 271.42 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 16:15:09 โหลด : 822
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือนกรกฎาคม 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 80.68 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 15:59:16 โหลด : 199
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือนสิงหาคม 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 190.61 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 15:59:27 โหลด : 195
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือนกันยายน 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 108.22 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 15:59:32 โหลด : 211
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือนตุลาคม 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 57.25 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 15:59:41 โหลด : 246
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือนพฤศจิกายน 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 49.21 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 15:59:52 โหลด : 157
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือนธันวาคม 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 52.86 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 15:59:46 โหลด : 158
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำท่วมหลากในเขตเกษตรน้ำฝน ช่วงเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2562 ราย สทภ.1-11 (Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 1.16 GB
อัพเดตล่าสุด : 2021-01-11 13:52:38 โหลด : 1615
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในกรณีอัตราการไหลต่างๆ
ขนาดไฟล์ : 33.49 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-09-19 15:52:14
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย สทภ. 11 (Map, Excel, Shp และ PDF)
ขนาดไฟล์ : 97.16 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-07-24 11:36:01
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย สทภ. 10 (Map, Excel, Shp และ PDF)
ขนาดไฟล์ : 36.84 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-07-24 11:36:24
! ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ / หน้าที่ : 1 2