แนวทางการวิเคราะห์สมดุลน้ำ
ขนาดไฟล์ : 710.04 KB
อัพเดตล่าสุด : 2023-09-19 13:43:33 โหลด : 206
สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการบริหารจัดกาน้ำในภาวะวิกฤตและภาวะปกติ ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65
ขนาดไฟล์ : 127.84 KB
อัพเดตล่าสุด : 2023-03-22 10:22:00 โหลด : 177
คู่มือการใช้งาน API Web Services (การตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก)
ขนาดไฟล์ : 457.15 KB
อัพเดตล่าสุด : 2022-04-26 11:45:37 โหลด : 300
เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำ เกณฑ์การระบายน้ำและกลุ่มผู้ใช้น้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2564
ขนาดไฟล์ : 174.15 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-17 16:41:41 โหลด : 471
โครงการพัฒนาค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ระยะที่ 1
ขนาดไฟล์ : 405.86 KB
อัพเดตล่าสุด : 2021-09-02 11:09:57 โหลด : 378
คู่มือการดำเนินงานโครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ (สพน.)
ขนาดไฟล์ : 17.80 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-06-12 15:35:05 โหลด : 468
ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ : 237.92 KB
อัพเดตล่าสุด : 2020-05-20 11:43:04 โหลด : 428
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่อง Integrated River Planning for Energy and Environment ระหว่างวันที่ 8-16 มิ.ย. 62 ณ ประเทศสหรัฐอเมริการ
ขนาดไฟล์ : 80.77 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-08-06 16:22:58 โหลด : 435
เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ : 21.27 MB
อัพเดตล่าสุด : 2018-08-15 11:49:19 โหลด : 390
เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์พื้นที่วิกฤตน้ำ (Area Based)
ขนาดไฟล์ : 841.94 MB
อัพเดตล่าสุด : 2018-01-22 14:48:21 โหลด : 452
Roll Up ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ
ขนาดไฟล์ : 19.84 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-03-21 14:10:03 โหลด : 556
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ (Roll UP-2)
ขนาดไฟล์ : 20.64 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-03-21 14:09:16 โหลด : 485
! ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ / หน้าที่ : 1 2